04-Termostat za inkubator – universal

Termostat je razvijen za kontrolisanje temperature u rasponu od 25 °C do 75 °C u koracima od 0,25 °C , ali može da se koristi i u širem temperaturnom opsegu. Termostat koristi digitalni senzor DS1820 koji može da meri temperaturu u opsegu od -55°C do +125 °C.Temperatura se prikazuje na LCD displeju D16217SYH. Senzor temperature koristi eksterno napajanje, jer je ono direktno dovedeno na Vdd pin. Dužina kabla za povezivanje senzora i uređaja ne sme biti duži od 3m. Termometar ima podeisivu histerezu, najmanja vrednost je 0,1 °C. Podešavanje uključenja odnosno isključenja na kritičnoj temperaturi, kao i podešavanje histereze,možemo izvršiti sa tri tastera.
Glavni deo termostata je PIC16F628 u koji je ubačen softver.Koristimo eksterno stabilizovano napajanje sa 7805.Tako da sklop može biti napajan i sa naponom većim od 5V pa sve do 30V.Na šemi i na štampanoj ploči napravljen je jedan Jumper. U zavisnosti da li vršimo hlađenje odnosno zagrevanje, možemo podesiti termostat, da li da uključi relej na zadatoj temperaturi, odnosno da isključi rele. Ako je Jumper na 1-2 vršimo uključenje releja prilikom hlađenja, ako je Jumper između 2-3 vršimo isključenje releja prilikom zagrevanja. Naravno to može da se uradi i sa prespajanjem potrošača na izvode releja. Pre upotrebe treba kontrolisati rad termostata, pa tako izabrati i Jumper pa i mirne-radne kontakte releja.