09-Pojačavač 40W

Prikazujemo još jedan pojačavač u kombi­naciji IC kolo - tranzistori, Tranzistori BD809 i BD810 u komplementarnoj sprezi daju pojača­vaču snagu od preko 40 W u zvučnom stubu 4 W , pri naponu od 45 V. Ceo uređaj se može na­praviti na maloj pločici dimenzija 5x9cm. Svi elektrolitski kondenzatori su za vertikalnu montažu. Otpornici  R6, R7, R8 i R9 su 1,4W  i tolerancijom od 1%. Diode D1 i D2 nu 1N4007 vezane redno. Obu tranzistora i integrisano kolo montiraju se  na istom hladnjaku od aluminijumskog lima, debljine 3 mm sa silikonskom mašću i liskunskim izolatorima. Ulaz je na nožici 1, a negativna povratna sprega na nožici 2. Na nožici broj 4 mora biti polovina napona napajanja. Kondenzatori u kolu napajanja od 1000u sa kondenzatorom 220nF koji treba da je keramički i koji sprečava samooscilovanje koje bi moglo da se javi preko izvora napajanja. Za dobre duboke tonove elektrolitski kondenzator mora imati što veći kapacitet 2200u …4700u. Na štampanoj ploči prikazan je raspored delova. Za kompletan uređaj potrebna su četiri posebna modula pretpojačavač, ton regulator, NF pojačavač TDA2030 i ispravljač 45V. Svi moduli su povezani debljim žicama za masu kutije ( zaštita od brujanja ) a ulazi oklopljenim kablovima.

Električna šema pojačavača

Sastavljeno kolo pojačavača 40W