10-Pojačavač 100W

Ovaj pojačavač služi za pojačanje zvučnog signala. Predviđen da radi kao izlazni stepen u pojačavačkom lancu, pretežno za reprodukciju disko i pop muzike. Električna šema i štampana ploča je data za mono izvedbu, ali dupliranjem štampanog kola može se dobiti stereo izvedba.

                                Električna šema je prikazana u prilogu

PRINCIP RADA

Sklop se sastoji od ulznog diferencijalnog pojačavača koju čine T1-T2 sa strujnim napajanjem preko strujnog ogledala sa T3. Ulazni signal se dovodi na neinvertujući ulaz diferencijalnog stepena, sledeći stepen je naponsko pojačalo sa T4 i T6. Temperaturnu kompenzaciju vrši T5 i ujedno radi kao naponski generator. Naponski pojačani signal se dovidi na izlazni darlingtonski par sa T8-T10 odnosno T7-T9 koji predstavljaju u stvari pojačavač snage. Redna veza C6-R18 čini kompenzacioni filtar za providnike i namotaje zvučnika. To je u stvari fazna kompenzacija izlaznog signala sa priključenim zvučnikom.Povratna veza se izvodi preko R6-C2 što odredjuje donju graničnu frekvenciju pojačavača. Gornju graničnu frekvenciju određuje C3.

Podešavanje sagrađenog pojačavača se vrši na sledeći način. Prvo se podešava mirna struja potrošnje, koja se meri na naponskim krajevima i podešava se sa P2 tako da laganim okretajom podešavamo na 200mA. U mirnom stanju toliko troši ceo sklop. Posle toga kratko vežemo ulaz sa masom, na izlaz priključujemo mV-metar i laganim okretanjem P1, podesimo da izlazni napon bude što manji, ne sme da pređe vrednost od 10mV. Time je pojačalo podešen. Nije na odmet, da tranzistori T7-T8 odnosno T9-T10 budu upareni što znači da imaju priblišno isti hfe. Ako to nije moguće, pojačalo će dati malo izobličeni signal, ali to se može videti samo na osciloskopu.

Električna šema za samogradnju

Izgled štampane ploče sa elementima