12-Mikrofonski pretpojačavač

Ovo je predpojačavač posebno konstruisan za kondenzatorske ili dinamičke mikrofone sa povoljnim odnosom signal – šum. Ovaj predpojačavač sa malim šumom je usavršen, da bi ekstremno mali niskofrekventni naponi 0,2…2 mV mogli da se pojačavaju na dovoljni nivo. U zavisnosti od tipa mikrofon daje izlazne napone u opsegu od par stotina mikrovolta do nekoliko desetina milivolti. Ali, za dalju obradu niskofrekventnog signala, je pored korisnog napona, odlučujuća pre svega impedansa izvora tj. impedansa mikrofona. Visokoomski mikrofon se ne sme opteretiti sa niskoomskim ulazom pojačavača, jer se u tom slučaju prekida napon signala, dok se niskoomski mikrofon jednostavno podešava ( prilagođava ), ali mu je zbog malog napona signala potrebno znatno veće pojačanje. Nije lako svemu ugoditi.Osim toga, pojačavač treba da proizvodi što je moguće manje sopstvenog šuma, jer se isti postavlja preko korisnog signala i zajedno sa njim bi postao još jači. Naime, u vezi šuma je sledeća situacija: Već samim kretanjem molekula nastaje šum, koji se pojačava sa rastućom temperaturom i pruža se širokopojasno preko ukupnog frekventnog opsega. Zato se kod operacionih pojačavača često navodi ulazni napon šuma. Uir (nV/Hz ), sa kojim nastaju sledeće okolnosti ( odnosi ). Ako se Uir pomnoži sa   B ( B je širina opsega u Hz ), dobija se ekvivalentni napon šuma UIR dotičnog pojačavača. Na primer : Ovde upotrebljeni operacioni pojačavač ima UIR  od 5 nV/ Hz . Kod širine opsega od 20kHz, UIR =  0,7 mV  Ovaj neželjeni napon šuma se isto tako pojačava kao i korisni signal, on ne smeta sve dok je odnos između korisnog signala i signala smetni dovoljno veliki. Ako predpostavimo da naš mikrofon ima nivo od 0,7mV izlaznog napona, onda je to 1000 puta toliko ( 60dB ) koliko i šum : razmak do šuma iznosi dakle 60dB u ukupnoj frekventnoj oblasti do 20kHz. Istovremeno vidite da povećanje širine opsega pod aspektom rastućeg napona šuma nije uoipšte besmisleno, ono što je iznad 15kHz ionako se više ne čuje.

Električna šema pretpojačavača

Tehnički podaci pretpojačavača za mikrofon

Radni napon                                                        9 – 15V

Potrošnja el. Energije                                       2….5mA

Ulazna osetljivost                                             cca  0,2…2mV

Podesivo pojačanje                                          150…1500 puta

Frekventni opseg                                             5 0Hz …20kHz