16-Trokanalni MONO mikser

Pod nazivom mikser kriju se različiti uređaji, ljudi i aparati. Mikser je čovek koji meša piće za šankom, mikser je motorizovana mešalica za beton. Mikserom se mesi hleb, torte i kremovi. U svakom prijemniku imamo mikser-stepen za mešanje ulaznih signala sa signalom lokalnog oscilatora. Naravno na televiziji imamo video miksere koji mešaju signale iz raznih kamera i magnetoskopa. Mikseta je popularan naziv pojačavača namenjenog mešanju više tonskih signala. Ona ima više ulaza a samo jedan izlaz. Na miksetu možemo priključiti gitare, orgulje, mikrofone, radio, magnetofon CD ili računar čak i telefonsku liniju. Kada sve to pomešamo na izlazu dobijamo jedan kombinovan signal po želji. Jačina signala sa pojedinih ulaza može se po volji posebno regulisati potenciometrima koji su spojeni na svaki ulaz.Kada pogledamo električnu šemu vidimo tri logaritamska potenciometra P1,P2 i P3 za regulaciju jačine tri ulaza U1,U2 i U3. Signali se sa klizača potenciometra a preko zaštitnih otpornika R2,R3 i R4 vode preko elektrolitskog kondenzatora na bazu pojačavačkog tranzistora T-BC550. Ovaj tranzistor predstavlja specijalnu malošumnu verziju univerzalnog NPN tranzistora BC546. Baza tranzistora dobija polarizaciju preko otpornika R6 čime se istovremeno vrši I stabilizacija radne tačke. Pojačani signal sa kolektora tranzistora vodimo na izlaz a preko elektrolitskog kondenzatora C3. R5 je radni otpornik kolektora a napon istog se posebno filtrira otpornikom R1 I elektrolitskim kondenzatorom C1.Potenciometri i ostali elementi montiraju se na štampanu šasiju. Kasnije se pločica sa potenciometrima montira na prednju ploču kutije koja bi radi raznih brujanja trebalo da je metalna. Priključke ulaza i izlaza voditi obavezno sa oklopljenim mikrofonskim kablom da se izbegnu brujanaj i zujanja. Napajanja iz ispravljača 9 do 30V. Mikser troši vrlo malu struju pa nije potrebno posebno predviđati veliku snagu kod planiranja ispravljača . Naravno napajanje možemo vršiti i baterijom napona 9V.

Električna šema miksera

Izgled štampane ploče